దాగుడు మూతలు దండాకూర్ | Dagudu Mutalu Dandakur

దాగుడు మూతలు దండాకూర్ | Dagudu Mutalu Dandakur
Spread the love

దాగుడు మూతలు దండాకూర్:

దాగుడు మూతలు దండాకూర్,

ఫిల్లి వచ్హె ఎలుకా భద్రం,

ఏక్కడి దొంగ లక్కదే ఘప్చుపు, శాంబారు భుద్ది!

కల్లు మూసి కాలిగొర్,

ఆడుకో బుడుకో,

ఏక్కడి దొంగ లక్కదే ఘప్చుపు, శాంబారు భుద్ది!

దాగుడు మూతలు దండాకూర్,

ఫిల్లి వచ్హె ఎలుకా భద్రం,

ఏక్కడి దొంగ లక్కదే ఘప్చుపు, శాంబారు భుద్ది!

Dagudu Moothalu Dandakur Telugu Rhyme in English:

Dāguḍu mūtalu daṇḍākūr,
philli vac’he elukā bhadraṁ,
ēkkaḍi doṅga lakkadē ghapcupu, śāmbāru bhuddi!
Kallu mūsi kāligor,
āḍukō buḍukō,
ēkkaḍi doṅga lakkadē ghapcupu, śāmbāru bhuddi!
Dāguḍu mūtalu daṇḍākūr,
philli vac’he elukā bhadraṁ,
ēkkaḍi doṅga lakkadē ghapcupu, śāmbāru bhuddi!

Sudha

Sudha is a homemaker. Her knowledge in Telugu literature and passion for writing has influenced her to start this blog with the help of her son. She uses to tell a story at the night to her son daily. Now her idea is to share all the stories in this blog for children.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright 2020 - Telugu Stories