అవ్వ అంగడి | Avva Angadi Rhymes

అవ్వ అంగడి | Avva Angadi Rhymes
Spread the love

అవ్వ అంగడి పద్యం తెలుగులో:

అవ్వ అంగడి పోయింది..

తియ్యని బెల్లం తెచ్చింది..

కుడాలెన్నో చేసింది..

అక్కకు అన్నకు ఇచ్చింది..

మిగతావన్నీ దాచింది..

మెల్లగ పిల్లి వచ్చింది..

తినటం అవ్వ చూసింది..

కర్ర పట్టుకొని కొట్టింది…

Sudha

Sudha is a homemaker. Her knowledge in Telugu literature and passion for writing has influenced her to start this blog with the help of her son. She uses to tell a story at the night to her son daily. Now her idea is to share all the stories in this blog for children.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright 2020 - Telugu Stories