ఒప్పలకుప్పా | Oppulakuppaa Telugu Rhyme

Spread the love

ఒప్పలకుప్పా తెలుగులో:

ఒప్పులకుప్పా -ఒయ్యారి భామా
సన్నాబియ్యం- చాయపప్పు
బవిలో కప్పా- చేతిలో చిప్పా
రోట్లో తవుడు- నీ మొగుడెవరు?
గూట్లో రూపాయ్- నీ మొగుడు సిపాయ్

Leave a Comment

© Copyright 2019 - Telugu Stories