ఒప్పలకుప్పా | Oppulakuppaa Telugu Rhyme

ఒప్పలకుప్పా | Oppulakuppaa Telugu Rhyme
Spread the love

ఒప్పలకుప్పా తెలుగులో:

ఒప్పులకుప్పా -ఒయ్యారి భామా
సన్నాబియ్యం- చాయపప్పు
బవిలో కప్పా- చేతిలో చిప్పా
రోట్లో తవుడు- నీ మొగుడెవరు?
గూట్లో రూపాయ్- నీ మొగుడు సిపాయ్

Sudha

Sudha is a homemaker. Her knowledge in Telugu literature and passion for writing has influenced her to start this blog with the help of her son. She uses to tell a story at the night to her son daily. Now her idea is to share all the stories in this blog for children.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright 2020 - Telugu Stories