చిలుకల మాటలు | words of parrots

చిలుకల మాటలు | words of parrots
Spread the love

కథ:

రామాపురం అనే ఊరిలో విష్ణుశర్మ అనే బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. అతనికి మాట్లాడే చిలుకలు పెంచుకోవాలనే కోరిక ఉండేది. ఒక రోజు పక్క ఊరిలోని సంతలో చిలుకలను అమ్ముతారు అని తెలిసి కొనడానికి వెళ్ళాడు విష్ణుశర్మ. సంతలో ఒక చెట్టు కింద కొన్ని చిలకలను పెట్టుకున్నాడు ఒక వ్యాపారి. విష్ణుశర్మ అక్కడికి వెళ్లి 500 రూపాయలు ఇచ్చి ఒక చిలుకను తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళాడు.

ఆ చిలుక ఏమి అడిగినా “అవునండి” అనే మాట తప్ప వేరొక మాట రాలేదు. వ్యాపారి మోసం చేశాడని, ఆ చిలుకను తీసుకొని వచ్చేవారం సంతకు వెళ్ళాడు విష్ణుశర్మ.

వ్యాపారి వద్దకు వెళ్లి ఈ చిలుకను కొన్న రోజు నీకు నేను రూపాయలు 1000 ఇచ్చాను. చిల్లర లేవని 500 వచ్చేవారం సంతలో ఇస్తాను అని అన్నావు, ఆ డబ్బులు ఇవ్వమని అడిగాడు విష్ణు శర్మ.

అప్పుడు వ్యాపారి నీవు 500 ఇచ్చావు నీకు ఏమీ ఇచ్చేది లేదన్నాడు. అప్పుడు ఇద్దరూ గొడవ పడడం చూసి చుట్టుపక్కల వారు అక్కడికి వచ్చారు. అందులో ఒక పెద్ద మనిషి, వ్యాపారి విష్ణుశర్మకు పైసలు ఇవ్వాలని చిలుక అని అడిగాడు.

అప్పుడు చిలుక “అవునండి” అంది. వ్యాపారి చిలుకకు అవునండి అనే మాట తప్ప వేరే మాట రాదని చెబితే మోసం చేసిన విషయం తెలుస్తుందని. 500 ఇచ్చాడు వ్యాపారి విష్ణుశర్మకు.

విష్ణు శర్మ మరో చిలుకను కొనుక్కొని రెండు చిలకలతో సంతోషంగా ఇంటికి వెళ్ళాడు.

words of parrots

కథలోని నీతి

ఆలోచనతో ఆనందంగా ఉండొచ్చు.

Sudha

Sudha is a homemaker. Her knowledge in Telugu literature and passion for writing has influenced her to start this blog with the help of her son. She uses to tell a story at the night to her son daily. Now her idea is to share all the stories in this blog for children.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright 2020 - Telugu Stories