కోతి రెండు పిల్లుల రొట్టె | Cats and Monkey Story

కోతి రెండు పిల్లుల రొట్టె | Cats and Monkey Story
Spread the love

Two cats and a Monkey Moral story in Telugu:

అనగనగా రెండు పిల్లులు ఉండేవి, వాటికి ఒక రొట్టె దొరికింది. నాది అంటే నాది అని, నాకు ముందు దొరికిందని రెండు పిల్లులు పోట్లాడు తున్నాయి.

పిల్లుల కొట్లాట ను చెట్టుపైనున్న కోతి చూస్తుంది. ఎంతసేపటికీ పిల్లుల కోట్లాట తగ్గలేదు.

కోతి చెట్టు పై నుండి దిగి పిల్లుల వద్దకు వచ్చింది. ఎందుకు కొట్లాడుతున్నారు అని అడిగింది. అప్పుడు పిల్లులు రొట్టె గురించి చెప్పినవి.

ఇంత చిన్న విషయానికి ఇంత గొడవపడుతున్నారా అన్నది కోతి.  నీ సమస్యకి నేను పరిష్కారము చెబుతాను చూడండి అన్నది కోతి. వెంటనే ఆ మాట విన్న పిల్లులు సరేనన్నా యి.

కోతి వెంటనే ఈ రొట్టెను చెరిసగం పంచుకోండి. కావాలంటే నేనే మీకు పంచి ఇస్తాను అని అన్నది.

అలాగే, నీవే పంచి ఇవ్వు అన్నవి పిల్లులు.  వెంటనే కోతి రొట్టెను రెండు ముక్కలుగా చేసింది.

అయ్యో ఒక ముక్క పెద్దగా ఉన్నది, మీరు మళ్లీ పోట్లాడు తా రు అంటూ రొట్టె ముక్కను కొరికింది కోతి.

ఇప్పుడు మరో ముక్క పెద్ద గా ఉన్నది అంటూ వేరొక ముక్కను కొరికింది. ఈ ముక్క ఆ ముక్క పెద్దగా ఉన్నదంటూ రొట్టె మొత్తం తినేసి వెంటనే చెట్టు పైకెక్కి కూర్చుంది కోతి.

పిల్లులు బిక్క మొహం వేసుకుని ఒకరి ముఖం ఒకరు చూసుకొని బాధ పడ్డాయి. దొరికిన ఆహారం చేతులారా పోగొట్టుకున్నాము అనుకున్నాయి.

 కథలోని నీతి:

ఇద్దరు పోట్లాడితే మూడవ వారు లాభపడతారు.

Sudha

Sudha is a homemaker. Her knowledge in Telugu literature and passion for writing has influenced her to start this blog with the help of her son. She uses to tell a story at the night to her son daily. Now her idea is to share all the stories in this blog for children.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright 2020 - Telugu Stories